Tredje slægtled


Andreas Richardts børn med Annedke Heiningen. Jfr. 2.

 

10.

JOHAN HENRIK RICHARDT, dbt. 22/7 1736 i Kongsted.

 

11.

DORTHEA JOACHIMINE RICHARDT, * 26/10 1740, dbt. 28/12 i Søtorup (Braaby),
+ 26/5 1809 i Kbhvn.
Gift med Jens Jensen Bierring, + 1798. Han ernærede
sig som brændevinsbraender og i 1787 boede de i Lille Kongensgade 67. Hun
blev i 1787 jordemoder i København og var det i over 22 aar.

1 barn.Fjerde slægtled 40.

 

12.    

ANE SOPHIE RICHARDT, dbt. 12/8 1744 i Søtorup, + 24/6 1803, gift med værtshus-
holder Lars Hansen, + i August 1776. Ingen børn.

 

Andreas Richardts børn med Ursula Justdatter Bourchhorst. Jfr. 2.

 

13.    

en datter, dbt. 14/2 1747 i V.E. begr. 23/3 s.a. sst.

 

14.

SUSANNE CATHRINE R1CHARDT. dbt. 28/1 1748 i V.E., + Basnæs, begr. 4/6 1752 i Tjæreby.

 

15.

JOHAN JUST RICHARDT, dbt. 16/11 1750 i Y.E., + Basnæs, begr. 5/5 1752 i Tjæreby.

 

16.

JOHAN JUST RICHARDT, dbt. 7/3 1753 i Tjæreby, + 25/8 1831, begr. 29/8 i Herfø1ge.
19/12 1783 var der stort bryllup i Va11ø stifts menighedshus, for den dag blev han
og hans bror (Mr. 19) gift. Han med Else Marie Monefeldt, dbt. 5/3 1762 i Herfø1ge
•+ 7/11 1842, begr. 12/11 i Him1ingøje. Broderen blev gift med hendes søster. Han var da forvalter ved Gjorslev og senere skovrider ved Vallø Stift. Justus Augustus Jaegemann Monefeldt, gift i 1727 med Else Marie Harring i Ulse Kirke. En dag kaldte J.J.R. en karl fra Varpelev til sig paa Skriverstuen, drog ham i haaret, _udskældte_ham_for æsel og slyngel, pryglede ham derpaa med en kæp, saa han næsten maatte krybe derfra, idet han raabte "Du fortjente at blive radbrækket". Han forlod kone og børn før 1801 og blev senere skolelærer. Der har varet en nær forbindelse mellem disse 2 slægter. Ikke alene blev flere efterkommere gift med hinanden, men de havde også samme erhverv. Slægten Monefeldt lever stadigt. J.J.R. var skriverkarl i 1777 og i 1783 er han forvalter paa Gjorslev.

4 børn, Fjerde slægtled 41-44.

 

17.  

HANS ADOLPH RICHARDT, dbt. 9/11 1755 i St. Peder i Næstved, + 26/9 1819, be-

gr. 1/10 s.a. i V.E. Fra ca. 1779-1784 skytte paa Rachenberg (Senere Juelsberg). Han var skovrider efter sin far paa Gisselfeldt fra 1/10 1790 og til sin død. Gift 3 gange.

 

1. ægteskab d. 7/4 1780 i Aunslev paa Fyn med Berte Mø11er, dbt. 17/3 1745 i
Sdr, Næraa, + 21/4 1783 i Aunslev, datter af Jesper Mø11er, Tarup Mø11e, * 1718,
+ 1771. 2 børn. Fjerde slægtled 45-46.

 

2. ægteskab 2/4 1785 med Edele Margrethe Wegner, * 1758, begr. 14/3 1800 i V.E.
Hun var datter af sognedegn Hans Nielsen Wegner, * 1723, + 31/7 1790 og Karen
Kirstine Stoldt, + 24/9 1803 i Vindinge paa Fyn.

8 børn. Fjerde slægtled 47-54.

 

3. ægteskab med Marie Schultz, * ca. 1755, \ 8/2, begr. 15/2 1829 i V.E. De blev
gift 27/6 1800 i Herlufmagle. Hun var fadder for den yngste datter Ursula af det
andet ægteskab i 1799 og bar Poul Erik R. i 1794. Paa et tidspunkt var hun husholderske hos Cancelliraad Bing ved grevskabet.

Ingen børn.

I uddrag af skifteretsprotokollen for V.E. 1814-183E p. 174 staar:

Aar 1819, 27 sept, blev det anmeldt at skovrider ved Gisselfeldt, Hans Adolph

Richardt i Dænderup Vænge ved døden er afgaaet, efterladende sig fø1gende børn.

en søn, Knud, 42 aar gl. Skytte ved Ravnstrup.

en datter Maren, g.m. Gartner Hansen til Næsbyholm.

en søn Johan Frederik, 29 aar, mø11er i Næstved.

en søn Christian, 28 aar, smed i Rønnede.

en søn Poul, 25 aar, hjemme hos stedmoderen.

en datter Berte Marie, g. med Skovrider Bræmer ved Herlufsholm.

en datter Ursula, ug. tjenende paa Rønnebæksho1m.

en datter Christiane, uq. 19 aar, hjemme hos stedmoderen-

Registreringsforretning 14. okt. 1819... mellem enken og afdødes arvinger, hvortil enken er stifmoder.

For Ursula og Christiane til tiIsynsværger: Herr Hospitalsforstander Borchsenius paa Gisselfeldt. Som lavværge for enken var mødt Herr Mø11er Wædelie fra Kongsted Borup og som vitterlighedsvidne og vurderingsmand Sognefoged Christoffer Jørgensen i Taarnemark og Niels Larsen fra V. Egede.

Derefter fø1ger en nøje gennemgang og beskrivelse af samtlige effekter i alle rum og værelser, samt for dyr og fæ og kontanter, opgjort til 997.24.61 sø1v.

I p. 725 No. 6 R. 1822 er anmeldt testamente for enken, underskrevet i Vester Egede d. 27. August 1822. MM. Richardt.

I p. 733 vid. p. 722 og 723 1829 d. 11. juni mødte for skifteretten de testamentariske arvinger efter afdøde skovriderenke Madam Richardt, som alle vare myndige og tilkendegav at de havde delt afdødes efterladenskaber. I p. 723-24 findes Kong Frederik d. VI. konfirmation af testamentet, dateret 12/3 1829.

 

18.  

FREDERIK NICOLAY RICHARDT, dbt. 5/4 1758 i V.E., begr. 17/7 1765 sst.

 

19.  

GOTHARD AUGUST RICHARDT, hjemmedbt. 10/8, daab conf. 26/8 1760 i V.E. + før 1840. Han var feldberederdreng i 1777. Blev skovrider paa Va11ø stift og var der i 28 aar. Han efterfulgte sin svigerfar ovennævnte skovrider J.A.J. Monefeldt i embedet fra 31/10 1783 og var der til 1/7 1809, efter først at have været skytte paa godset. I 1819 skylder han broderen Hans Adolph's bo penge for hus og jord. "Og Hans Adolph har stedse betalt for ham". Han blev gift 19/12 1783 ved tidligere omtalte dobbeltbryllup i Vallø med Henriette Dorothea Monefeldt, dbt. 19/11 1760 i Herfø1ge, + 2/7 1840, begr. 9/7 i Himlingøje. Iflg. Folketæl-lingen i Bjæverskov 1787: Brandshus under Billeskov: Gothard August R. 27 aar, Henriette Dorothea R. 27 aar, Sophus Wilhelm R. (Deres søn) 3 aar. Christian R. (Deres søn) 1 aar.

12 børn. Fjerde Slægtled 55-66.

 

20.    

PETER WILHELM RICHARDT, * 28/5 1764, dbt. dom. exaudi s.a. 3/6 i V.E. + 25/5 1826 af alderdom paa Vartov. Han blev efter moderens død i 1767 til 1773 opdraget hos halvsøsteren Dorthea Joachimine i Kbhvn. I 1773 maatte hun og hendes mand Sælge deres ejendom og han maatte tage tilbage til faderen. Her var han i 2 aar, indtil han blev sendt til Frederiks hospital paa grund af begyndende blindhed. I 1776 forlod han efter 3 operationer hosp. blind og i 1778 blev han af Kammerherreinde Trolle tildelt ophold paa Vartov og d. 14/5 1779 tog han "Peder Oxes seng nr. 6" i besiddelse.

Her forfattede han en fyldestgørende afhandling om sin slægt.

Han boede her i 47 aar. I boopgørelsen fremgaar det, at han efterlod sig 2 dyner, 2 puder, 2 veste, 1 par benklæder, 1 lille dragkiste, 2 skabe, 1 kuffert og 1 stol.

 

21.    

FREDERIK NICOLAY RICHARDT, hjemmedbt. "for svaqheds skyld" 21/12 1766. Daab conf. 2/1 1767 i V.E. Han var skrædder og landmand. + 4/9 1828, begr. 8/9 i Herfø1ge. Havde ophold hos skovrider Bartholdy i Brands hus i Herfø1ge.

 

Andreas Richardts børn med Maren H. Sørensen. Jfr. 2.

 

22.    

HERMANN RICHARDT, dbt. 10/9 1769 i V.E. + før 1845. 3/10 1791 fik han borgerskab til at handle med ostindiske og chinesiske varer, samt fra de ostindiske Eylande kommende varer, saasom sukker, saavel raffineret, som uraffineret, sirop og kaffe og samme udi store og smaa partier til alle og enhver at sælge iflg. kgl. Bevilling af 22/7 1791. I 1807 er han borger og restauratør i "Løven" paa Kbhns. Vesterbro.

I 1807 nedbrændte hans hus og 3 elmetræer førend det blev fældet, hvoraf der blev lavet nogle møbler. En barnestol findes endnu. Den 29/5 1817 blev han erklæret fallit. Han blev gift 3/8 1792 i Hellig Geist med Ane Cathrine Kronequist, * ca. 1768 + 7/9 1845 af alderdom, begr. 11/9 Hellig Geist.

8 børn, hvoraf 5 ikke kendes. Fjerde Slægtled 67-69.

 

23.

CHRISTOPHER RICHARDT, hjemmedbt. 28/9 1770 i V.E., begr. 7/10 s.a. sammest.

 

24

CHRISTOPHER RICHARDT, hjemmedbt. 21/2 1772, daab conf. 29/3 "i manges overværelse" Examinatus juris i 1794. Skriverkarl paa Sparresholm Hovedg. ved Næstved.

 

25.

EMMANUEL RICHARDT, hjemmedbt. 20/5 1773, daab. con. 27/6 i V.E. Død før 1776.

 

26.

ANDREAS RICHARDT, hjemmedbt. 29/1 1775, dåb conf. 13/2 i V.E., begr. 19/2 s.a.

 

27

EMMANUEL RICHARDT, dbt. 7/1 1776 i V.E. \ August 1801. Gift med Marie... i
Liverpool.

1 barn. Fjerde slægtled 70.

 

28

CARL CHRISTIAN RICHARDT, dbt. 30/11 1777 i V.E., begr. 21/12 s.a.sst. ."Skyt-
ten Andreas Richardts 25. barn af Dænderup Vænge".

 

29

CARL CHRISTIAN RICHARDT, hjemmedbt. 29/10 1779 i V.E. + inden daabs conf.
5/12, begr. s.a. i V.E.

 

30.

CHRISTIAN CONRAD SOPHUS RICHARDT, * 2/2 1783, hjemmedbt. +4/2, begr. 2/3 s.a.
i V.E.

 

Mette C. Richardts børn med Berthel Rasmussen. Jfr. 3.

 

31.

25/8 1748 begr. Berthel Rasmussens dødfødte søn i Korsør.

 

32.

22/1 1752, begr. afdøde Berthel Rasmussen betjenters Søn i Korsør.

 

33.

5/2 1753 begr. Berthel betjenters søn i Korsør.

 

Poul Richardts barn med Anna C. Pedersdatter. Jfr. 6.

 

34.    

NICOLAY RICHARDT, opdraget paa opfostringshuset i Kbhvn. Han blev guldarbejder
svend i 1770. Han var i aarene til 1774 baade i Wien, Rom og London.

 

Poul Richardts kendte barn af 2. ægtesk. ned N.N. Jfr. 6.

 

35.    

PEDER RICHARDT, jagtbetjent i 1790 hos greve Trampe paa Løgismose paa Fyn og
senere i 1812 hos geheimeraad Ahlefeldt i Holsten. (Hans søskende skal ernære
sig som avlsbrugere i Jylland).

 

Elisabeth Richardts børn med Chr. Christensen. Jfr. 9.

 

36.

CHRISTIAN RICHARDT CHRISTENSEN, smed i Karbæk.

6 børn. ukendt.

 

37

POUL RICHARDT CHRISTENSEN, dbt. 1769 i V.E. Skomager. Han blev enkemand før
1820. Boede i Jomfruens Egede. Øvrige data ukendte.

 

38

METTE RICHARDT CHRISTENSEN, gift med husmand Niels Jensen i V.E.

Evt. børn er ukendte.

 

39.

CHRISTIANE CHARLOTTE RICHARDT CHRISTENSEN, dbt. 6/6 1774 i V.E., + 11/2 1849 begr. 17/2 Almindeligt Hospital. Gift i Næstved d. 10/7 1797 St. Morten med
Geert Lange, Købmand, * paa Eriksholm i Aagerup, dbt. 10/10 1770 sst. + i Næstved 20/7 1812, begr. 23/7 St. Peder, søn af forpagter paa Vallø og Billesborg Carl Rasmussen Lange, * 29/3 1715, j 27/3 1793 og Birgithe Jensdatter, + 1797. Han var ud af slægten Lange fra Gl. Køgegaard. En brorsøns datter var gift med F.N.S. Grundtvig.

4 børn. Fjerde slægtled 71-74