Jochum Bruun
???? - 1659


 

2. slægtled
Jochum Bruun  
Levned

Efterretninger
om
Kong Friderik den Tredje
og
de mærkværdigste i
Danmark og Norge
under hans Regjering
indtrufne begivenheder.
ved
R. Nyerups:

Kjøbenhavn.
Trykt i Thieles Bogtrykkeri
1817.

--------------------------------------------------------
Om Jochum Bruun.
Kan læses på siderne 253-257

” I 1658 havde nogle af Malmø´s indbyggere besluttet at overgive deres by til Kong Frederik d. 3. Denne sendte tropper til understøttelse, som dog ikke kom i stand, da skibene gik på grund ved Saltholm. De for landsforrædderi mistænkte Malmøske borgere måtte sidde i arrest hele 1659 før de fik deres dom. Fra den danske regerings side blev der gjort alt muligt for at redde dem.
”skulle imod forhåbning dog alligevel uskyldigt blod komme til at flyde, vilde hans Majestæt den danske konge ikke undlade at bruge repressalier.”
Denne henstilling blev der ingen hensyn taget til, og executionen blev foretaget 22.december 1659 i Malmø på torvet.
Den 17 jan. 1660 berettes desangående følgende omstændigheder.
” De blev rettet midt på torvet ligeud for rådhuset. Til retterstedet udførtes Bartolmæus, Johan Jørgensen, Joachum Bruun og yderligere 7. De andre som også er dømte på livet og boede på landet blev på slottet besiddende thi de skulle på deres egne steder, som de har hjemme rettes.
Bartolmæus blev først tilsagt at skulle gå frem. Da spurgte han Oberst Mörner i Kredsen, om der ingen nåde var. Han svarede NEJ,. Da faldt han på knæ tog sin hat for hovedet og læste lidt bad dem derpå binde for sine øjne.---
--Siden blev det Johan Jørgensen tilsagt at skulle fremgå. Da svarede han at Jochum Bruun skulle først gå frem, thi han havde bragt ham til dette. Nogle havde ført ham i den mening at Jochum Bruun skulde med penge forløse sig, hvilket han fortrød. Han blev dog overtalt til at give efter og blev efter at bødlen havde hugget galt nogle gange, dræbt.
”Blev så jochum Bruun tilsagt, da svarede han strax: Gjerne! Han gik med en sådan frejdighed til sin død, at man aldrig havde set hans lige.
Der blev udbredt for ham et stykke rødt klæde, og da han gik frem, gjorde han tvende gange dybe complimenter og talede nogle gange til de omstående folk: ”Farer vel allesammen! Kastede så sine tøfler af fødderne højt op i vejret, gik så frimodigt frem tog selv sit hår op og Hans Meckelborg bandt for hans øjne, og da trådte mestermands Svendsen af Landskrone frem og hug hannem vel af.
Der var bødet for ham 20.000 RIGSDALER kontant i penge, men kunne ikke hjælpe eftersom han var angiven for en af pricipaterne udi alt dette værk
10 oktober findes en skrivelse fra kongen til den bekendte præst M.H.Tistorf således lydende ” Efter Maren Jochum Bruuns underdan. Anmodning og begjering er vi nådigst tilfreds at I må til trykken sammensætte og forfærdige en ligprædiken over fornævnte hendes mand som udi Malmø skal være død og hensat. En sådan ligprædiken er dog alligevel ikke udkommet.
Han havde 4 børn. 2 bosatte sig i Malmø og 2 flyttede med moderen til København, hvor hun giftede sig igen med en borger i Køge.

-----------------------------------------------------------
Der findes en mindeplade på Malmø´s rådhus over disse mænd.
Iflg. K.V.Bruun